Menu
0
Your shopping bag is empty Shop online

Conditions & privacy policy for our webshop

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam:    Eduard Pelger B.V., (hierna te noemen PELGER);
Adres:    Postbus 32
2501 CA Den-Haag
Bezoekadres:   Hoogstraat 16
2513 AR Den-Haag
Telefoon nummer: 070-36 44 908
E-mailadres:  [email protected]
KvK-nummer:   27129133
Btw-identificatienummer: NL009677082B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PELGER en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PELGER en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de PELGER voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Aangeboden PELGER producten van onze online winkel zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PELGER gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PELGER niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. PELGER heeft het recht om een levering te weigeren met opgaaf van redenen.
2. Indien PELGER niet in staat is om het permanente of tijdelijke adres van de consument duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd.
3. PELGER zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van PELGER waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een niet afgeprijsd product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PELGER mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan PELGER.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) PELGER. Dit hoeft niet als PELGER heeft aangeboden het product zelf af te halen.
3. PELGER zal, na ontvangst, controle en akkoord van PELGER van het product, het verschuldigde bedrag aan de consument binnen 14 dagen retour storten per bank rekening. Het is niet mogelijk om het bedrag in contanten retour te krijgen.
4. De consument overhandigt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door PELGER verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7. PELGER heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren, als het product gebruikt lijkt, niet voorzien is van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de consument, of als de consument zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door PELGER.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
PELGER kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
1. Producten waarvan de prijs lager is dan de originele prijs;
2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De prijzen die door PELGER online worden weergegeven en aangeboden zijn dezelfde prijs als in de winkels van PELGER.
3. De prijzen die weergegeven worden bij de producten zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
PELGER staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. PELGER zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PELGER kenbaar heeft gemaakt.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien PELGER een product aflevert dat niet overeenstemt met het product dat besteld is, of als het product beschadigd is of gebreken vertoont, dient de consument dit zo snel mogelijk per e-mail aan PELGER te laten weten.

Artikel 13 – Betaling
1. De consument kan bij het aangaan van de overeenkomst direct betalen.
2. Cadeaucheque ’s niet retour genomen worden en ingewisseld voor contanten.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PELGER via 070-36 44 908 of per e-mail naar [email protected]
2. Klachten worden direct en persoonlijk behandeld.
3. In het e-mailbericht moeten worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat bekend is bij PELGER, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
PELGER kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies dezelfde zijn als de kleuren die op het beeldscherm van de consument te zien zijn.
———————————————–
PRIVACYBELEID:
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PELGER. U dient zich ervan bewust te zijn dat PELGER niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PELGER respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u een product wilt aanschaffen bij ons vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PELGER.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle consumenten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

PELGER
Hoogstraat 16, 2513 AR Den-Haag
070-36 44 908
[email protected]